Marx filozófiája

Szerző: Étienne Balibar
Kiadó: Marx filozófiája, Typotex Kft. Elektronikus Kiadó
EAN (vonal) kód: 9789632796703
Terjedelem: 240 oldal
Kötés: Kötött
ÁFA kulcs: 5%
Kiadás éve: 2012
ISBN: 9789632796703
Megjelenés dátuma: 2012-11-09 13:10:08


Ba­li­bar – az egyik leg­be­fo­lyá­so­sabb fran­cia fi­lo­zó­fus – bri­li­án­san tömör Marx­port­ré­jaa korai mun­ká­i­tól kezd­ve min­den kulcs­fon­tos­sá­gú te­rü­le­tet érin­ti. Pe­da­gó­gi­a­iré­szek­kel, kro­no­ló­gi­á­val és út­mu­ta­tók­kal se­gí­ti az ol­va­sást, a leg­bo­nyo­lul­tabb fi­lo­zó­fia­i­gon­do­la­to­kat is ért­he­tő­vé teszi.

Ár: 2 125 Ft