Génmódosított növények mire jók?

Szerző: Venetianer Pál
Kiadó: Génmódosított növények mire jók?, Typotex Kiadó
EAN (vonal) kód: 9789632791531
Terjedelem: 150 oldal
Kötés: Kartonborított, ragasztott
Méret: 125 mm x 5 mm x 200 mm
ÁFA kulcs: 5%
Kiadás éve: 2010
ISBN: 9789632791531
Megjelenés dátuma: 2010-07-14 14:59:00


Ma a vi­lá­gon pél­dát­lan gyor­sa­ság­gal nö­vek­szik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­do­sí­tott nö­vé­nyek ve­tés­te­rü­le­te. Hogy ez jó vagy sem, arról in­ten­zív és in­du­la­tos szak­mai, po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi, és mé­dia­vi­ták foly­nak. De miről is vi­tat­ko­zunk? Tudta ön, hogy: …a DNS ön­ma­gá­ban nem élő anyag? …a kló­no­zás – bár­hon­nan is szár­ma­zik a ki­je­lölt gén – több­nyi­re az Esche­ri­chia coli nevű em­be­ri bél­bak­té­ri­um­ban tör­té­nik meg? …?Dolly, az első kló­no­zott bá­rány a 227-ik kí­sér­let­re si­ke­rült? …a pap­a­ját a gén­tech­no­ló­gia men­tet­te meg a ki­pusz­tu­lás­tól? A szer­ző, aki a gén­se­bé­szet aktív mű­ve­lő­je, a me­ző­gaz­da­sá­gi GM-tech­no­ló­gia mi­ben­lé­tét, hasz­nos­sá­gát, il­let­ve ve­szé­lyes­sé­gét elem­zi. Célja a hi­te­les, ér­de­kes, szó­ra­koz­ta­tó tá­jé­koz­ta­tás. "Ami pedig a vé­le­mé­nye­ket, hi­po­té­zi­se­ket, spe­ku­lá­ci­ó­kat, jós­la­to­kat il­le­ti, meg­kí­sér­lem azok tor­zí­tás­men­tes is­mer­te­té­sét, majd – ahol szük­sé­ges és le­het­sé­ges – ál­lást fog­la­lok velük kap­cso­lat­ban. Nem óhaj­tom ugyan­is tit­kol­ni, hogy e kér­dé­sek több­sé­gé­ről va­ló­ban ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nyem van – ami nem a két szél­ső ál­lás­pont szám­ta­ni kö­ze­pe." Ve­ne­ti­a­ner Pál (1935 -) az MTA ren­des tagja, az Aca­de­mia Eu­ro­pa­ea és a Német Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia tagja, a Sze­ge­di Bio­ló­gi­ai Köz­pont ku­ta­tó­pro­fesszo­ra. Szak­te­rü­le­te a mo­le­ku­lá­ris bio­ló­gia. Több mint száz­húsz tu­do­má­nyos köz­le­mény, va­la­mint öt nép­sze­rű­sí­tő könyv szer­ző­je.

Ár: 1 870 Ft