Fekevesztett evolucio – Megszaladasi jelensegek az emberi evolucioban

Ez a kiadvany e-konyv formatumban is elerheto!E-konyv valtozat

Az evolucios gondolat sorozat
Oldalszám: 180 oldal
Kotes: PUHATABLAS, RAGASZTOKOTOTT
ISBN: 9789632792873


Ez a kotet egy olyan je­len­seg­gel fog­lal­ko­zik, amely­nek fel­is­me­re­se Dar­win ne­ve­hez kot­he­to, bar az evo­lu­cio­bio­lo­gu­sok csak joval ke­sobb is­mer­tek fel a prob­le­ma je­len­to­se­get. Az uj­don­sa­got az je­len­ti, hogy meg­ki­se­rel­juk az un. meg­sza­la­da­si je­len­se­get az ember ese­te­ben egy resz­ben uj evo­lu­ci­os hely­zet­re al­kal­maz­ni. Abban re­meny­ke­dunk, hogy ezzel talan evo­lu­ci­os ma­gya­ra­za­tot tu­dunk adni olyan tar­sa­dal­mi szin­tu je­len­se­gek­re (pl. test­suly­no­ve­ke­des, drog­fo­gyasz­tas, pros­ti­tu­cio), ame­lyek sokan „ci­vi­li­za­ci­os be­teg­seg­kent” irnak le.
Ti­tok­ban abban is re­meny­ke­dunk, hogy ezek az el­kep­ze­le­sek ra­ada­sul se­gi­te­nek fel­is­mer­ni azo­kat a mod­sze­re­ket es meg­ol­da­so­kat, ame­lyek le­he­to­ve te­szik, hogy e tar­sa­da­lom sza­ma­ra karos fo­lya­ma­to­kat kor­la­toz­zuk. Ter­me­sze­te­sen nagy koc­ka­za­tot val­lal az, aki az em­be­ri­seg jo­vo­je­nek ala­ku­la­sat ki­ser­li meg­jo­sol­ni. Egyes va­ro­si le­gen­dak sze­rint az el­mult sza­zad ele­jen sokan azert ag­god­tak, hogy a szal­li­tast vegzo lovak uru­le­ke el fogja lepni a va­ro­so­kat. Az ilyen gon­do­la­tok­nak az autok meg­je­le­ne­se ve­tett veget, es per­sze ma eppen mas el­kep­zelt jovo miatt ke­ser­gunk. Nem hisszuk, hogy e szer­zok ki­valt­sa­ga lenne a jo­vo­be latas, de ha ira­sa­ink­kal el­gon­dol­kod­tat­juk az Ol­va­sot, akkor mar resz­ben el­er­tuk ce­lun­kat. Azt azon­ban biz­ton al­lit­hat­juk, hogy a fenti je­len­se­gek es sza­mos mas prob­le­ma meg­ol­da­sa­hoz az em­be­ri­seg eddig al­kal­ma­zott esz­ko­zei nem bi­zo­nyul­tak ha­ta­sos­nak. Igy talan meg­bo­csat­ha­to a gon­dol­ko­do ember, a tudos iras­ba fog­lalt ag­go­dal­ma.

Ar: 2 380 Ft