Bogár Lajos: Érzéstelenítés – Esetfantáziák vészhelyzetekről medikusoknak és fiatal orvosoknak

Várható szállítási idő: 1-3 munkanap
Nyelv: magyar
ISBN: 9789632262789
Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 244
Kötésmód: cérnafűzött kötött
Tömeg: 500 g/db

A kö­tet tör­té­ne­te­i­nek köz­pon­ti alak­ja a fi­a­tal anesz­te­zi­o­ló­gus. Az ő sze­mé­lye, gond­jai, konf­lik­tu­sai meg­je­len­nek a szak­mai mun­ká­já­ban, mó­do­sít­ják a fi­gyel­mét, a hely­zet­fel­is­me­rő ké­pes­sé­gét. A ki­ta­lált ese­tek közre­adá­sá­nak cél­ja az, hogy az or­vos­tan­hall­ga­tók és a szak­or­vos­je­löl­tek ol­vas­has­sa­nak sa­ját ma­guk­ról is. Ugyan­is a tan­köny­vek csak „szá­raz", tudo­má­nyos té­nye­ket tar­tal­maz­nak, és össze­füg­gé­sek­re vi­lá­gí­ta­nak rá. A szak­mai fo­lyó­i­ra­tok­ban meg­je­le­nő eset­is­mer­te­té­sek enn­él élőb­bek, mert fe­li­dé­zik az élet­vesz­élyes anesz­té­zi­ai szö­vőd­mé­nyek pil­la­nat­nyi bor­zal­mát, de ezek­ből is hi­á­nyoz­nak a be­teg, az anesz­te­zi­o­ló­gus or­vos és az asszisz­tens sze­mé­lyi­ség­je­gyei. A kö­tet tör­té­ne­te­i­nek csúcs­pont­ján – egy-egy sú­lyos szak­mai hi­ba mi­att – élet­vesz­ély­be ke­rül a be­teg. Fel­té­te­lez­he­tő, hogy ezek­hez a vál­sá­gos per­cek­hez ve­ze­tő ese­mé­nyek lán­co­la­tát meg­ha­tá­roz­zák a mű­tő­be­li csa­pat tag­ja­i­nak sze­mé­lyi­ség­je­gyei, pil­la­nat­nyi lel­ki­áll­apo­ta. A szer­ző e kö­te­tet az anesz­té­zi­ai tan­köny­vek rö­vid „pél­da­tá­ra­ként" ajánl­ja. A tör­té­ne­tek elol­va­sá­sá­val a me­di­ku­sok és szak­or­vos­je­löl­tek meg­sejt­he­tik, mi­lyen kö­zel áll­nak min­den pil­la­nat­ban ah­hoz, hogy szak­mai hi­bát vét­se­nek. Vég­ső so­ron a könyv ta­lán a be­te­gek hasz­nát is szol­gál­ja, mert az anesz­te­zi­o­ló­gu­sok – a ko­rai hi­ba­fel­is­me­rés­sel – mű­tő­be­li vész­hely­ze­te­ket előz­het­nek meg. Az utol­só írás ar­ra int, hogy az or­vos a sa­ját egész­sé­gé­ről se fe­led­kez­zen el.
Tar­ta­lom

A sza­vak ér­té­ke
Édes, édes…
Nagy test, sok gond
Fi­xá­ci­ós hi­ba
Üres tank
Ha­lál­hír
Álom
Do­zí­ro­zás
A fő­nök há­rom­szor
To­rok­gyógy­szer
Pol­gár­mes­ter
A fáj­da­lom
Egér és orosz­lán
Pe­ri­car­di­a­lis tam­po­nád
Ten­te bá­bu, ten­te
A min­den­na­pi ret­te­net
Szak­mai sza­bály­sze­gés
A ha­lál sze­le
Fő­nix
Két­ked­ni vagy hin­ni?
Szín­te­len, szag­ta­lan
Min­dent vizs­gálj meg!
Le­be­gés (Epi­ló­gus)

Ár: 2 100 Ft